Switch POE เพื่อจ่ายไฟให้กับกล้องวงจรปิด CCTV


     เทคโนโลยีการจ่ายไฟผ่าน Switch POE คือเทคโนโลยีเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสายUTP ซึ่งเราก็ได้นำมาใช้กับกล้องวงจรปิด IP CAMERA เพื่อให้สะดวกกับการติดตั้ง  และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟเพื่อใช้ไฟเลี้ยงกล้องแต่ละตัว  ช่วยให้งานเสร็จไวขึ้นด้วย

     มาดูกันครับว่า เทคโนโลยี Power over Ethernet (POE)สามารถทำงานกับคู่สาย Lan คู่ไหนบ้างที่ใช้ในการปล่อยกระแสไฟเพื่อไปเลี้ยงกล้องและเส้นคู่ไหนบ้างที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล  ในสายUTP ปรกติจะมีข้างในอยู่ 8 เส้น หรือ 4 คู่สาย คือคู่สีส้ม  คู่สีเขียว คู่สีน้ำเงิน  และคู่สีน้ำตาล  การเข้าสายปรกติเราจะเข้ากันทั่วไปคือ
1.(ขาวส้ม(1) /ส้ม(2))  2.(ขาวเขียว(3)/น้ำเงิน(4)) 3.(ขาวน้ำเงิน(5)/เขียว(6)) 4.(ขาวน้ำตาล(7)/น้ำตาล(8))
ซึ่งคู่ที่ใช้จ่ายไฟก็คือ คู่น้ำเงิน  กับคู่น้ำตาล (เส้นที่ 4+5  และ 7+8) โดยกระแสไฟถูกจ่ายผ่านจากอุปกรณ์อย่าง POE Switch
ส่วนการส่งข้อมูลผ่านสาย UTPจะใช้เส้นที่ 1,2,3,6

มาตรฐาน POE มีด้วยกันสองมาตรฐานคือIEEE 802.3af และ IEEE 802.3at

IEEE 802.3af รองรับการส่งไฟฟ้ากระแสตรง(DC) สูงสุด 15.4 Watt, 48V, 350mA (ต่ำสุดที่ 44VDC) ไปยังอุปกรณ์เครือข่ายปลายทาง (Powered Device) โดยกระแสไฟฟ้าจะมีเฉลี่ยที่ปลายสายเพียง 12.95Watt เนื่องจากต้องมีการสูญเสียพลังงานไปตามระยะทางของสาย UTP นั่นเอง

IEEE 802.3at หรือที่รู้จักกันในนาม POE+ หรือ POE Plus ซึ่ง 802.3at จะมีรองรับการส่งไฟฟ้า DC ที่มีกำลังสูงถึง 25.5Watt หรือมากได้ถึง 50Watt เมื่อใช้สายทุกคู่ในการส่งกระแสไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่สามารถรองรับกับ Switch POE ได้แก่

1. กล้องวงจรปิด IP CAMERA
2. อุปกรณ์ Wifi Access Point
3. IP-Phone เป็นต้น

>> ราคากล้องวงจรปิด <<